Yıllık İzin     Kıdem Tazminatı    Askerlik nedeni ile işten ayrılma                                                                                                                                              
   proletarya proletarya

Proletarya sınıfı kurtuluşunu ancak özel mülkiyete son vermekle elde edebilir ve sınıflar tamamiyle ancak bu yolla kaldırılabilir. Bunun için proletaryanın devlet hakimiyetini ele geçirmesi gerekmektedir. Devlet her zaman bir sınıfın dikta aracıdır, işçi sınıfının devletinin adı da proletarya diktatörlüğüdür. Bu devlet geçici ve yıkılmak daha doğrusu sönümlenmek üzere kurulmuştur. Çünkü üretim araçlarının kolektif mülkiyeti, üretim için sermayenin değil sadece ve sadece emeğin gerekli ve geçerli oluşu toplumun sınıflı yapısını çözecek ve burjuva sınıfının üzerinde onları proterleştirmeye itecek bir baskı oluşturacaktır. Bu geçici devlet komünist ve eşitlikçi yaşam için gerekli bir şeydir. Bir geçiş dönemidir. Burjuvazinin gericiliği üzerinde baskı oluşturmasıyla ve mutlak yıkıcı anarşinin önlenmesiyle ilgilidir. Geçiş döneminde devlet Marx’ın söylediği gibi proletaryanın devrimci diktatörlüğünden başka bir şey değildir. Lenin devletin geçmişi ve geleceğinin diyalektiği üzerine şunları söyler: “..mutlakiyetten burjuva demokrasisine, burjuva demokrasisinden proleter demokrasiye oradan da demokrasisizliğe (yani devletsizliğe)…”

Proletarya diktatörlüğünde bürokrasi ve militarizm büyük ölçüde kaldırılacaktır.
Bunun için Marx ve Engels’in şu şekilde incelediği önlemler alınacaktır:
1) Her işe seçimle gelme, ama her an görevden geri alınabilme;
2) İşçinin aldığından yüksek olmayan bir ücret;
3) Herkesin denetim ve gözetim işlerini yapabilmesi, yani herkesin bir zaman için “bürokrat” durumuna gelmesi ve bu yüzden kimsenin “bürokrat” olamaması için gerekli önlemlerin hemen alınması…
Devlete gerek kalmadığında yani sınıflar tamamiyle yok olduğunda devlet de sönümlenecektir. Bu aşama sosyalizm olarak adlandırılır.

Karl Marx, “proletarya” derken, üretim alanında, işgücünden başka satacak hiçbirşeyi olmayanları kasteder. Onların da hepsine vermez o önemi! Örneğin, köyünde toprağı olup, onu da ekip biçen varsa, ona “yarı-proleter” der (yarı da köylü)! Çalıştığı işyerinden başka, dükkancığı-mükkancığı olanı, “küçük burjuva” diye tanımlar... Çalıştığı iş yerinde üretim tezgâhının gelişmesinin, kendini işsiz bırakacağı korkusu ile sabotaj yapmaya çalışanın, “gerici” olduğunu belirtir. Üretim terbiyesi almamış, kendi mülk sahibi geleneklerinden kurtulamamış, sadece fakir düştüğü için, emek yoğun bir iş yerinin dışında, üretimin stratejik belirleyici alanları dışında sürüneni de “lümpen-proletarya” diye tanımlar. Tembel olduğu için çalışmayanları, iş bulamadığı için sistemin dışında kalan üretim alışkanlığı gelişmemiş sadece fakir yığınları da eğer köylü iseler “kır yoksulu” kentli iseler, doğrudan “lümpen” diye yorumlar.Proletarya, her fakir olan değil; artık değer üretendir... Hiçbirşey üretmeyen de hiçbirşeydir
 
Destek verenler :
Güvenlik Kamerası ve dijital fotograf makinası fotografçılık    Rüya Tabirleri  Şifalı Bitkiler ve sağlık    Rüya Tabirleri  Notebook Pil